OGŁOSZENIE

 

Kierownik Pływalni Miejskiej w  Jelczu-Laskowicach ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę  działki położonej w miejscowości Jelcz-Laskowice,

 1. Stawowa, oznaczonej geodezyjnie jako część działki 10 AM-10, obręb ewidencyjny Jelcz, o powierzchni 490,00 m2 stanowiącej własność

Gminy Jelcz – Laskowice.

 

 1. Przedmiotem dzierżawy jest część działki 10 AM-10 o powierzchni 490,00 m2, na której znajdują się:
 • hangar
 • teren zielony
 1. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Oławie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr  WR1O/00046580/7
 2. Umowa dzierżawy zostanie zawarta do 30.09.2026r, z przeznaczeniem na działalność gospodarczą – gastronomia i rekreacja – wypożyczalnia sprzętu pływającego.
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2023 r. o godz. 900 w budynku Pływalni Miejskiej w Jelczu-Laskowicach ul. Basenowa 5.
 4. Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 400,00 zł plus 23% VAT.
 5. Minimalne postąpienie wynosi 100,00 zł.
 6. Czynsz dzierżawny nie obejmuje: podatku od nieruchomości, opłat za energię elektryczną, za które zostanie obciążony dzierżawca oraz opłat za nieczystości stałe , które dzierżawca usuwa na własny koszt. Czynsz płatny będzie do 10 dnia każdego miesiąca.
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką lub przelewem wadium w wysokości 400,00 zł na konto Pływalni Miejskiej w Jelczu-Laskowicach ING BANK ŚLĄSKI O/WROCŁAW 09 1050 1575 1000 0022 0650 2524 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na wskazanym koncie do dnia 25 września 2023 r.
 8. Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.  Uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone jako część kaucji na poczet płatności czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu (przelew na konto). Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy.
 10. Kierownik Pływalni Miejskiej w Jelczu-Laskowicach zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnej przyczyny.
 11. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Kierownik Pływalni Miejskiej w Jelczu-Laskowicach Waldemar Chmielewski tel.: 606 968 326

 

Jelcz-Laskowice  01.09.2023r.